دیتابیس اطلاعات غذایی آیدیا

اپلیکیشن آیدیا دارای کامل ترین دیتابیس غذایی کشور است که شامل تمام غذاهای ایرانی و غربی می‌شود. بدلیل اینکه ماموریت آیدیا تحت نظر گرفتن شرایط شما برای کمک به شما در این ماجراجویی است باید به فاکتورهای غذایی بسیاری را تحت نظر داشته باشد، که این امر قطعا بدون دیتابیس کامل غذایی آیدیا امکان پذیر نیست. پس ما در شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا) خود را مسئول دانستیم تا این دیتابیس غذایی را گردآوری کنیم. تمامی خوراکی‌هایی که در دیتابیس آیدیا هستند در آزمایشگاه‌های کشور توسط متخصصان آیدیا در این حوزه بررسی شده و به دیتابیس اضافه شده‌اند. مهم‌ترین ویژگی دیتابیس غذایی آیدیا که آن را از دیگر دیتابیس‌های غذایی متمایز می‌کند تاییده انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور است.

مطالب مرتبط

No Comments

Leave a Comment