آموزش استفاده از آیدیا

دریافت و نصب آیدیا - قسمت۱

دریافت و نصب آیدیا - قسمت۲

دریافت و نصب آیدیا - قسمت۳

استفاده از بخش تغذیه

ثبت قندخون در آیدیا

مشاهده لیست داروخانه‌های دارای انسولین

سیستم امتیازدهی اپلیکیشن آیدیا

ثبت انسولین

ثبت فشارخون

دریافت گزارش ماهانه جهت ارائه به پزشک