درمان فشار خون پایین با تغذ...

کاهش شدید فشار خون هم به اندازه‌ی افزایش فشار خون میتواند خطرناک باشد. من فشار خون پایین دارم، پیشنهاد آیدیا چیست؟ انسولین به درمان فشار خون پایین کمکی می‌کند؟ استفاده از برنامه آیدیا چه کمکی به من می‌کند؟